Iedere dag

een stapje hoger

Maak

kennis met

onze school

Namen en adressen

Adresgegevens van de school      De Sprenge-Vaassen

                                                           Boxhofstede 15

                                                           8171 KC  Vaassen

                                                           0578-571555

www.desprenegvaassen.nl

desprenge-vaassen@stichtingproo.nl

Bevoegd gezag                                Stichting Proo

                                                           Primair Openbaar Onderwijs Noord-   

                                                           Veluwe  

Oosteinde 17 3842 DR Harderwijk
Postbus 1194 3840 BD Harderwijk
http://www.stichtingproo.nl
0341 466370

bestuurder                                        dhr. B(erend) Redder

                                                           tel.: (0341) 466 370

GGD                                                   Schoolarts: Dhr P. Dietzenbacher

Jeugdverpleegkundige: Mw. L. Den Hoed

Schoollogopedie                              Mw. I. Stedehouder

                                                           Deventerstraat 43

                                                           Postbus 51    

                                                           7300 AB Apeldoorn

                                                           tel: (088) 443 30 00

Centrum voor Jeugd en Gezin       CJG

                                                           Korte Veenteweg 9a

                                                           www.cjgepe.nl

                                                           (0578) 72 00 00

Schoolmaatschappelijk Werk Epe Verian

                                                           Korte Veenteweg 9a

                                                           8161 PC Epe

                                                           tel: (0578) 67 78 99

Bureau Jeugdzorg Oost Veluwe    tel: (026) 578 61 30

Bureau Vertrouwensarts                Arnhem

                                                           tel: (026) 442 42 22

schoolcontactpersoon                    Dorinda Koopman

(= intern vertrouwenspersoon)      d.koopman@stichtingproo.nl

Extern vertrouwenspersoon          Eva Meter

                                                           06-22954128

                                                           evameter@gmail.com                     

Inspecteur Basisonderwijs             Inspectie van het onderwijs

                                                           info@owinsp.nl

                                                           www.onderwijsinspectie.nl

                                                           Vragen over onderwijs: 0800-8051 (gratis)

vertrouwensinspecteurs                0900-1113111

Klachtenmeldingen over

seksuele intimidatie,

seksueel misbruik,

ernstig psychisch of fysiek geweld

Belangenvereniging

PO-raad                                             Postbus 85246, 3508 AE Utrecht

Varrolaan 60, 3584 BW Utrecht

Landelijke klachtencommissie       http://www.onderwijsgeschillen.nl

Postbus 85191

3508 AD Utrecht
Telefoon:030 - 280 95 90
Email:info@remove-this.onderwijsgeschillen.nl

Gebouw "Woudstede", Zwarte Woud 23524 SJ Utrecht

SWV de Zeeluwe                              Gelreweg 22
3843 AN Harderwijk

0341 740 007

info@zeeluwe.nl

                       

Expertisecentrum hoogbegaafdheid Veluwe      www.stichtingproo.nl/expertisecentrumhb

Betteke Wittenberg,

06 83905163.

b.wittenberg@stichtingproo.nl

Verwijsindex (VIR)http://www.rijksoverheid.nl 

meldpunt kindermishandeling (AMK)                  www.amk-nederland.nl 

                                                                                  0900-1231230

 

Kindertelefoon                                                        0800-0432 


Ouderbijdrage                                                         de jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage wordt geïnd met een automatische incasso of kan worden overgemaakt naar NL53RABO 0307171620

Ovv naam kind(eren)          


School video

Sociale media

Wij communiceren met ouders (ook) met behulp van PARRO 

Volg ons voor het laatste nieuws ook op Facebook.