Iedere dag

een stapje hoger

Maak

kennis met

onze school

Ziekmelden en verlof

We hebben in Nederland te maken met de Leerplichtwet, waar we ons aan moeten houden. Bijzonder verlof kan en mag dus niet geregeld worden met de leerkracht. De directie is bij het behandelen van een aanvraag gebonden aan die leerplichtwet uit 1969. Hierin staat beschreven onder welke omstandigheden extra verlof kan worden toegekend. 

De leerplichtambtenaar van de gemeente Epe en de Onderwijsinspectie houden toezicht op de juiste naleving van de wet.

Voor bijzonder verlof is dus altijd toestemming van de directie nodig. 

Wil je bijzonder verlof aanvragen? Stuur dan even een mailtje. Soms is er (met name als het gaat om extra vakantie), tijd nodig om uit te zoeken of het verlof toegekend mag worden. Als je je verzoek voor bijzonder verlof uiterlijk 4 weken van te voren indient, dan is er in ieder geval voldoende tijd om dit uit te zoeken en weet je ruim op tijd of het wel of niet toegestaan is. 

Extra (vakantie)verlof kan worden toegekend als:

 1. De leerling vanwege de specifieke aard van beroep van één der ouders/verzorgers slechts buiten de schoolvakanties met hen op vakantie kan gaan. Hierbij is een werkgeversverklaring verplicht.
 2. Er sprake is van gewichtige omstandigheden.
 3. De leerling wegens vervulling van plichten voortvloeiend uit godsdienst of levensovertuiging verhinderd is de school te bezoeken.

Onder “gewichtige omstandigheden” verstaan we:

 • een wettelijke verplichting die niet buiten de lesuren kan geschieden;
 • een verhuizing van de betrokken leerling;
 • een huwelijk van bloed- of aanverwanten t/m de vierde graad
 • een overlijden van bloed- of aanverwanten t/m de vierde graad
 • een ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten t/m de vierde graad
 • een bevalling van moeder/verzorger/voogdes
 • een 12 ½ -, 25-, 40-, 50-, 60-jarig ambts- of huwelijksjubileum van bloed- of aanverwanten t/m de vierde graad
 • calamiteiten (bijvoorbeeld brand)
 • doktersbezoek.

Extra verlof wordt dus nooit verleend voor (bijvoorbeeld);

 • Aanvragen voor een extra lang vakantieweekend
 • Aanvragen voor extra verlof in verband met verjaardagen van familieleden
 • Aanvragen voor bezoek van het land van herkomst
 • Aanvragen voor vroegtijdig vertrek voor bijvoorbeeld een wintersportvakantie
 • Aanvragen in verband met goedkopere vakantiemogelijkheden 

De schriftelijke aanvraag wordt beoordeeld door de directie van de school. 

Indien er sprake is van ongeoorloofd schoolverzuim dan is de directie verplicht dit te melden aan de leerplichtambtenaar van de gemeente Epe. Ook ziekmeldingen op dagen waarvoor eerst verlof is aangevraagd (en niet is toegekend) worden ter kennisgeving gemeld aan de leerplichtambtenaar.

School video

Sociale media

Wij communiceren met ouders (ook) met behulp van PARRO 

Volg ons voor het laatste nieuws ook op Facebook.